یکی از معتبرترین و پرپژوهش ترین پرسشنامه هایی است که در حال حاضر در روان پزشکی و روانشناسی کاربرد فراوان دارد و علت  آن نیز به خاطر ریشه های بالینی و برتری فنی آن نسبت به سایر پرسشنامه هاست.

این ازمون به صورت  71سوال «بله» و «خیر» طراحی شده است.و در 3 مقیاس روایی و10 مقیاس بالینی به بررسی شخصیت می پردازد، شما می توانید اعلام نتیجه آزمون را به صورت ساده و شخصی سازی شده مشاهده کنید.