تست شخصیت شناسی (NEO) پنج عامل اصلی شخصیت بزرگسالان را بررسی می‌کند که همان  BIGE FIVE  است و علاوه بر ۵ صفت اصلی  در هرکدام، شش خصوصیت را نیز برمی‌شمرد.

پرسشنامه‌ی  neo قدرت زیادی داشته و می‌تواند گوشه و کنارهای مختلفی از شخصیت افراد را نمایش بدهد. با تحلیل عوامل پنج‌گانه‌ی خروجی تست، می‌توان به شهود کاملی نسبت به وضع عاطفی، اجتماعی، تجربی، و انگیزشی فرد دست یافت و این به وضوح به شما کمک خواهد کرد تا به شناخت مناسبی از خود دست یابید همچنین این پرسشنامه کاربرد بسیاری در زمینه های ازدواج شغل و راهنمای تحصیلی دارد که می توان از آن بهره برد